Majlis Pengurniaan Watikah Yang Di Pertua Dan Ahli-ahli Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak

Bismillahi Rahmani Rahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Opening of Speech

Dari Abdurrahman bin Yazid dan Abu Lubabbah bin Abdil Munzir, Rasulullah Sallallahu Alai Wassalam bersabda:

“Hari Jumaat adalah hari yang besar di sisi Allah bahkan lebih besar dari Hari Raya Aidilfitri dan juga Aidiladha dan di dalamnya ada lima kelebihan:

Pertama: Pada hari Jumaat Allah mencipta Adam Alaihissalam.

Kedua: Pada hari Jumaat Allah menurunkan Adam Alaihissalam ke bumi.

Ketiga: Pada hari Jumaat Adam Alaihissalam meninggal dunia.

Keempat: Pada hari Jumaat ada saat berdoa yang paling mustajab, tiada seseorang pun yang berdoa pada saat itu melainkan ALLAH pasti memberinya, selama tidak meminta yang haram.

Kelima: Pada hari Jumaat juga akan berlakunya hari kiamat.

2. Ya ALLAH Yang Maha Berkuasa lagi Maha Mengetahui, berpedomankan sabda Rasul pilihan Mu, Penghulu Kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, dan atas hasrat untuk mendapat keberkatan dari MU jua Ya ALLAH, hamba-Mu ini telah memilih pagi Jumaat, 23 Rabiulakhir 1436 untuk melangsungkan Majlis Pengurniaan Watikah lantikan Yang Di Pertua dan ahli-ahli Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Hamba-Mu pohonkan agar ahli-ahli Majlis pada setiap masa akan mendapat bimbingan dan panduan dari Mu juga Ya Allah untuk dapat menyempurnakan tanggung jawab dengan penuh jujur lagi berintegriti. Semoga Engkau anugerahkan kepada setiap ahli Majlis kekuatan iman agar senantiasa berpendirian tegas dan bersuara ikhlas menyembahkan sebaik-baik nasihat kepada hamba-Mu yang daif ini,untuk membolehkan hamba-Mumenyempurnakan tugas besar seorang Amirulmukminin dengan adil lagi saksama berteraskan Kitabullah dan Sunah Rasul.

3. Ahli-ahli Majlis yang telah dikurniakan watikah lantikan mempunyai tanggung jawab besar bukan sekadar kepada Beta dan ummah tetapi amanah untuk memenuhi dan melaksanakan perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh ILAHI. Lantikan sebagai ahli Majlis adalah atas asas kepercayaan Beta bahawa setiap seorang ahli memiliki pengetahuan, kepakaran dan pengalaman yang boleh membantu usaha-usaha mengembangkan syiar Islam dan membantu usaha-usaha untuk menegakkan kalam ILAHI. Tidak ada tugas yang lebih suci, tidak ada tanggung jawab yang lebih murni dan tidak ada amal yang lebihmulia daripada tugas, tanggung jawab dan amaluntuk mengembangkan syiar Islam dan untuk menegakkan kalam ILAHI. Penuhi amanah ini berpandukan seruan yang terkandung dalam ayat 33 Surah Fussilat bermaksud;

“Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada (mengesahkan dan mematuhi perintah) ALLAH, serta ia sendiri mengerjakan amal yang salih, sambil berkata:

Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam yang berserah diri kepada ALLAH”[1]

4. Bersyukurlah atas ketentuan ILAHI yang telah menggerakkan hati Beta untuk mengamanahkan tanggung jawab fardu kifayah yang mulia ini di kalangan ahli-ahli Majlis yang terpilih. Sedarilah! lantikan ini adalahkurniaan kemuliaan dari ILAHI, Beta sendirihanyalah seorang hamba di sisi ALLAH Yang Maha Berkuasa.Junjunglah kurniaan ILAHI ini dengan penuh tanggung jawab –penuh keinsafan akan akauntabiliti yang lebih besar terhadap ALLAH Subhanahu Wata’ala ketika kita semua dihimpunkan pada hari kebangkitan seperti peringatan yang terkandung dalam ayat 9 Surah Ali ‘Imran bermaksud:

“Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkaulah yang akan menghimpunkan sekalian manusia untuk (menerima balasan pada ) suatu hari (hari kiamat) yang tidak ada syak padanya; Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji Nya”[2]

5. Islam adalah agama yang membawa risalah kebenaran dan menyeru umatnya kepada kebenaran.Firman Allah dalam ayat 104 Surah Ali Imran bermaksud;

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya”[3]

6. Dakwah berperanan penting bukan sahaja untuk mengembangkan syiar Islam malah lebih penting untuk menyerlahkan gambaran Islam yang sebenar; Islam agama yang mementingkan perpaduan dan perdamaian; Islam agama yang menganjurkan kesederhanaan dan menolak keganasan; Islam agama yang menghormati perbezaan dan tidak memusuhi kelainan; Islam agama yang menegaskan keadilan dan menjunjung prinsip kesaksamaan.

7. Setiap umat Islam adalah pendakwah. Dakwah dalam bentuk perbuatan lebih berkesan daripada dakwah yang disampaikan secara lisan. Dakwah dalam bentuk perbuatan akan dapat memberikan contoh teladan untuk dapat dilihat secara nyata; ia lebih meyakinkan. Dakwah Islamiah boleh dilakukan oleh setiap umat Islam dengan menyempurnakan tugas secara jujur – secara ikhlas, secaraamanah – secara berintegriti, secara adil – secara saksama, secara ihsan – secara kemanusiaan; bersandarkan keinsafan bahawa setiap perbuatan yang dilakukan akan dicatat oleh Malaikat KIRAMAN KATIBIN seperti yang diperingatkan dalam ayat 10 dan ayat 11 Surah Ar-Ra’d,[4] ayat 80 Surah Az-Zuchruf,[5] ayat-ayat 16, 17 dan 18 Surah Qaaf,[6] serta ayat 10 Surah Al-Infithaar.[7]Sesungguhnya setiap niat – setiap perbuatanyang dilakukan secara terbuka atau terselindung akan dicatat oleh Malaikat KIRAMAN KATIBIN, catatan yang akan diperiksa dan diadili pada hari kebangkitan nanti. Setiap urusan kerja, setiap urus niaga, setiap janji, setiap timbangan, setiap ucap kata akan dapat memenuhi agenda dakwah jika ia disempurnakandengan amal yang bersandarkan niat semata-mata kerana ALLAH Subhanahu Wata’ala selaras dengan peringatan yang terkandung dalam ayat 162 Surah Al-An’aam bermaksud:

“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyang ku dan ibadat ku, hidup ku dan mati ku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam”[8]

8. Islam adalah agama besar dengan bilangan penganut yang ramaidan umat Islamtersebar di serata pelosok dunia dalam kawasan geografi yang tersebar luas.Secara hipotetikal,jika 57 negara anggota OIC (Organization of Islamic Cooperation) berjaya dicantumkan menjadi sebuah Persekutuan Islam; maka Persekutuan tersebut akan memiliki keluasan geografi yang lebih besar daripada Negara Russia, dengan bilangan penduduk mengatasi penduduk di Negara China dan saiz ekonomi yang mengatasi Negara Jepun.[9]Persekutuan Islam tersebut akan memiliki cukup sumber pertanian untuk membekalkan makanan; PersekutuanIslam tersebut memiliki cukup sumber modal dan kewangan untuk membiayai usaha-usaha pembangunan sosioekonomi ummah; pergabungan antara wilayah yang memiliki lebihan modal kewangan tetapi kekurangan sumber manusia dengan wilayah yang memiliki lebihan sumber manusia tetapi kekurangan modal kewangan dalam Persekutuan Islam tersebut akan membolehkan berlakunya pertumbuhan ekonomi yang rancak.[10]PersekutuanIslam tersebut turut berpotensi memiliki angkatan pertahanan dan ketenteraan yang menggerunkan[11]. PersekutuanIslam tersebut akan merupakan sebuah entiti berdaulat, bertenaga membuat keputusan bagi pihak dan untuk kepentingan umat Islam, berupaya menetapkan norma dan menyuntik nilai Islam dalam sistem politik, sistem ekonomi, sistem perdagangan dan sistem sosial dunia. Persekutuan Islam tersebut ketika ini merupakan satu impian – satu harapan, malah dalam minda hampir keseluruhan umat Islam ia adalah satu utopia yang tidak mungkin berlaku.

9. Demikian status ketidakyakinan minda umat Islam pada hari ini; lalu umat Islam kehilangan peluang untuk merealisasikan satu impian besar; demikian kos melepas yang perlu dibayar oleh umat Islam apabila umat Islam gagal berfikiran besar, terperangkap dalam kotak minda yang sempit disebabkan telah diasuh berfikiran kecilakibatberlakunya penjajahan minda; berbanding dengan tahap keyakinan yang dimiliki oleh Sultan Muhammad Al-Fateh hingga berjaya menakluki Konstantinopel, lalu ditukarkan namanya kepada Istanbul yang kemudiannya diisytiharkan sebagai ibu kota Daulah Uthmaniyyah pada tahun 1457[12]. Kemerdekaan negara dan kemerdekaan bangsa secara politik tidak menjamin bahawa ia secara automatik turut disusuli dengan kemerdekaan minda untuk membolehkan ummah berani berfikiran besar.

10. Ummah gagal mentafsir secara analitis – secara strategik, muslihat yang tersembunyi di sebalik ciptaan ILAHI yang menyebarkan umat Islam menghuni di serata pelosok benua, dikurniakan pelbagai sumber kekayaan yang ditaburkan di setiap sudut dunia. Ummah gagal mendalami malah meragui akan janji ALLAH Yang Maha Kuasa yang memungkinkan berlakunya segala kejadian. Ramai ummah membaca Surah Yassin; dijadikan amalan dibaca pada setiap malam Jumaat, di majlis tahlil, di sisi insan berkeadaan nazak, di tanah perkuburan dengan memohon ganjaran daripada bacaannya dihadiahkan kepada roh mereka yang telah berada di alam barzakh, dan ketika ummah memohon agar Allah memakbulkan sesuatu hajat. Namun, inti pati utama yang terkandung di dalam Surah Yassin amat sedikit difahami, jauh daripada dihayati apatah lagi untuk diyakini akan rahsia dan muslihat kalam ILAHI seperti yang terkandung dalam maksud ayat 81 dan 82;

Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar. Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

Sesungguhnya perintah Nya, apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah Ia berfirman kepadanya: ‘Jadilah’; maka terjadilah ia.”[13]

11. Terkandung dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alai Wassalam yang mengutamakan pembacaan Surah Al Kahfi terutamanya pada malam dan hari Jumaat. Surah Al Kahfiditurunkan di Mekah, mengandungi 110 ayat. Ayat 9 hingga ayat 26 menceritakan perihal Ashaab’ul-Kahfi, kekuasaan ILAHI memakbulkan doa serombongan anak muda yang berselindung di dalam gua lalu memohon rahmat, kemudahan serta pimpinan ILAHI untuk keselamatan agama mereka.[14] Allah Subhanahu Wata’ala memakbulkan doa mereka lalu mereka ditidurkan selama 300 tahun menurut kiraan tahun Syamsiyah atau 309 tahun menurut kiraan tahun Qamariyah. Terkandung dalam surah yang sama, Kisah Nabi Musa Alaihissalam dan Nabi Khidir Alaihissalam sebagai bukti kekuasaan Allah mengurniakan ilmu pengetahuan kepada sesiapa yang dikehendaki Nya.[15] Diceritakan perihal Zu’l-Qarnain, seorang Raja yang beriman lagi soleh, bijaksana dan memerintah dengan adil dan telah mendirikan tembok besi yang kukuh untuk menyekat kemaraan kaum Ya’juj dan Ma’juj.[16]

12. Kuasa ILAHI yang tidak ada tandingannya, memungkinkan berlakunya pelbagai keajaiban yang merentasi logika pemikiran insan biasa. Surah Al Fil menceritakan peranan Burung Abaabiil yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala lalu melemparkan batu yang berasal dari tanah yang terbakar kepada tentera bergajah dari Yaman di bawah pimpinan Abrahahyang mahu meruntuhkan Kaabah. Perihal Nabi Ibrahim Alaihissalam yang tidak boleh dibakar api, perihal Nabi Yunus Alaihissalam yang tidak mati berada dalam perutikan paus, perihal Nabi Nuh Alaihissalam ketika menghadapi banjir besar, adalah antara contoh kebesaran ILAHI yang rahmat dari Nya dilimpahkan kepada hamba-hamba yang yakin kepada seruan dan perintah Nya.

13. Al-Quran kitab agung; setiap huruf, setiap perkataan, setiap ayat adalah dari Allah Subhanahu Wata’ala. Alhamdulillah, umat Islam di negara ini meletakkan nilai yang amat penting lagi tinggi kepada Al-Quran. Setiap keluarga Islam mengambil tanggung jawab mengajar anak-anak untuk boleh membaca Al-Quran sehingga khatam 30 juzuk. Anak-anak diasuh menghafal surah tertentu untuk dibaca di dalam solat. Anak-anak dibimbing untuk membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul, digalakkan untuk melagukan bacaan dengan kemerduan suara yang menyentuh kalbu. Di kalangan mereka, telah lahir para hafiz yang berjaya menghafal keseluruhan 114 surah. Para hafiz berperanan penting sebagai pemelihara dan pelindung untuk menentukankesahihan dan keaslian ayat-ayat Al-Quran terpelihara daripada sebarang pindaan yang mahu dilakukan oleh mana-mana pihak. Langkah Kerajaan Beta menubuhkan Pusat Tahfiz di setiap daerah, semoganya dapat melahirkan lebih ramai hafiz dan amat bertepatan dengan wawasan untuk membangunkan masyarakat yang mengamalkan budaya berpaksikan Al-Quran.

14. Al-Quran adalah kitab yang sarat dengan khazanah ilmu tetapi sedikit sekali diselami oleh umat Islam pada hari ini. Setelah ibu bapa dan para guru berjaya menyempurnakan tanggung jawab melahirkan masyarakat yang celik Al-Quran dan setelah pelbagai individu dan institusi berjaya melahirkan barisan para hafiz, aspek meningkatkan pemahaman dan penghayatanAl-Quran kini wajib dirintis secara lebih aktif. Al-Quran bukan sekadar kitab untuk dibaca, ayat-ayat Al-Quran tidak sekadar untuk dihafal. Kandungan Al-Quran wajib difahami, wajib dikaji, wajib diselami; diterokai khazanah ilmu yang tersirat di sebalik yang tersurat hingga ummah menemui mutiara berharga yang terkandung di dasar kitab, lalu dijadikan pakaian ummah ketika menyempurnakan tugas dan tanggung jawab terutama dalam memenuhi amanah mengurus tadbir negara dan menjalankan urus niaga. Daripada 6,238 ayat Al-Quran, 228 daripadanya menyentuh perkara-perkara awam berkaitan ekonomi, undang-undang dan susun atur sosial[17] yang wajib dijadikan rujukan oleh setiap umat Islam agar roh Islam dapat dijelmakan dalam atur urusan dunia.

15. Umat Islam wajib didampingkan dan masyarakat umum wajib difahamkan dengan kandungan Al-Quran. Al-Quran pada hari ini kelihatan berperanan sampingan disebabkanpembelajaran Al-Quran sering kali berakhir di tahap penguasaan membaca dan menghafal. Untuk menyuntik roh Islam dan untuk membangunkan sistem pentadbiran berlandaskan Al-Quran, kaedah pengajaran Al-Quran wajib disusun semula, direkayasa, beralih daripadasifat terburu-buru mahukan anak-anak segerakhatam 30 juzuk kepada kaedah yang lebih lengkap dengan turut memberi fokus kepada aspek-aspekpemahaman, apresiasi, penghayatan dan amalan. Minat mempelajari dan minat mengkaji Al-Quran perlu dihidupkan di hati setiap ummahsehingga terbentuknya rasa kasih dan rasa cinta kepada Al-Quran dan terbinanya budaya mempelajari Al-Quransepanjang hayat.

16. Beta telah disembah maklum bahawa Jabatan Agama Islam Perak bersama Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah sedang melakukan kajian keberkesanan program KAFA[18]. Usaha tersebut amatlah bertepatan untuk membolehkan penganjur program mendapat maklum balas akan tahap keberkesanandan pencapaianberbanding objektif dan sasaran. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak hendaklah meneliti hasil kajian tersebut, lalu dijadikan asas untuk merangka satu pendekatan baru, format pengajaran dan pembelajaran Al-Quran yang turut memberi fokus kepada aspek-aspek pemahaman dan penghayatan. MAJLIS wajar menubuhkan satu kumpulan kerja untuk merangka format pengajaran dan pembelajaran Al-Quran yang lebih dinamik, merangkumi komponen-komponen analisis, strategik, saintifik, falsafah serta salah silah dan latar belakang penurunan sesuatu wahyu. Keanggotaan Kumpulan Kerja ini hendaklah bersifat representatif, mewakili pelbagai konstituen agar kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih komprehensif dan relevan dengan situasi semasa dapat diformulasikan.

17. Sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan apresiasi ummah begitu juga sebagai usaha untuk menangani sebarang salah faham masyarakat umum terhadap Al-Quran, Beta dengan ini menitahkan seboleh-bolehnya dalam situasi yang sesuai, acara-acara yang dianjurkan oleh Istana dan Kerajaan Beta hendaklah dimulakan dengan membaca beberapa petikan ayat Al-Quran, dikembarkan dengan maksud ayat yang dibaca. Ayat yang dipilih tidak perlu panjang tetapi ayat-ayat tersebut hendaklah terdiri daripada ayat-ayat yang ada kaitan dengan sesuatu acara yang dianjurkan.

18. Ahli-ahli Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak hendaklah berfikiran besar, membawa MAJLIS keluar dari kotak sempit yang boleh menyekat MAJLIS berperanan secara lebih dinamik lagi bermakna.MAJLIS hendaklah keluar dari kepompong pemikiran lama, kepompong pemikiranyang telahdiformulasikan secara terancang oleh penjajah di masa lalu yang bertujuan mahu membatasi peranan MAJLIS. MAJLIS hendaklah peka dan berperanan sebagai penyemak dan pengimbang, turut menghalusi dasar-dasar negara dan pelaksanaan dasar, terutama perkara-perkara pokok yang termaktub di dalam Perlembagaan menyentuh agama Islam, kedudukan orang Melayu, bahasa Melayu dan institusi Raja Melayu. MAJLIS hendaklah berperanan aktif membantu dan memperlengkapkan usaha-usaha negara untuk membangunkan taraf ekonomi, taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi ummah dengan memberi fokus kepada usaha-usaha pembangunan modal insan dan modal sosial. MAJLIS hendaklah memperkukuhkan kedudukan kewangan, bersedia memenuhi peranan sebagai pemegang amanah kepada institusi pendidikan, tabung kewangan dan hartanah strategik umat Islam.


19. Ketika menzahirkan titah di Kongres Majlis Agama Islam Negeri Seluruh Malaysia pada 26 September 2011, Beta telah menzahirkan saranan agar MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI dipertingkatkan keupayaan untuk membolehkan MAJLIS menghadapi tugas dan tanggung jawab yang lebih mencabar. Antara saranan yang Beta zahirkan di Kongres tersebut menyentuh keanggotaan MAJLIS agar lebih representatif dengan bilangan yang cukup dan dari kalangan yang memiliki pelbagai kemahiran untuk menjadi tenaga penggerak, berupaya melaksanakan aktiviti-aktiviti ekonomi, perniagaan, perdagangan dan pendidikan dalam hasrat membangunkan taraf sosioekonomi umat Islam di samping melindungi kesucian Islam. Ahli-ahli MAJLIS yang dilantik pada pagi ini terdiri daripada gabungan ulama dan umara yang memiliki khazanah pengetahuan, kepakaran dan pengalaman yang Beta berkeyakinan dapat memenuhi amanah dan tanggung jawab secara berkesan lagi produktif.

20. Semoga ALLAH Subhanahu Wata’ala memberikan petunjuk dan hidayah memandu kita ke jalan yang lurus; اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, Ihdinas sirotul mustakim.

Wabillahi taufik, walhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 1. Al-Quran, Surah Fussilat (41:33)
 2. Al-Quran, Surah Ali ‘Imran (3:9)
 3. Al-Quran, Surah Ali Imran (3:104)
 4. Al-Quran, Surah Ar-Ra’d (13:10-11)
 5. Al-Quran, Surah AzZukhruf (43-80)
 6. Al-Quran, Surah Qaf (50: 16-180
 7. Al-Quran, Surah Al-Infithaar (82:10)
 8. Al-Quran, Surah Al-An’aam (6:162)
 9. S. Sayid, Recalling the Caliphate: Decolonization and World Order, (London: Hurst & Company) 2014, 124.
 10. Ibid
 11. Ibid
 12. Muhammad Syaari Abdul Rahman, Berfikir Gaya Al-Fateh, (Selangor,
 13. Al-Quran, Surah YaaSiin (36:81-82)
 14. Al-Quran, Surah Al-Kahfi (18:10).
 15. Al-Quran, Surah Al-Kahfi (18: 60-82)
 16. Al-Quran, Surah Al-Kahfi (18-83-98)
 17. Tariq Ramadan, Islam, The West And The Challenge of Modernity, (Leicester: Islamic Foudation, 2001) 13-14.
 18. Kelas Al-Quran danFardu Ain.
%d bloggers like this: